INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Vaiko gerovės komisija

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA 
VAIKO GEROVĖS  KOMISIJA
 
Komisijos pirmininkė - I. Tumėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuoja komisijos veiklą.
Komisijos pirmininko pavaduotoja - V. Galvelienė, gimnazijos skyriaus vedėja, atsakinga už mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos ir kt. vaiko gerovės srityse.
 
Sekretorius - E. Zavackytė, mokymo dalies administratorė.
 
Nariai:        
1. Edgaras Biknevičius, socialinis pedagogas, atsakingas už socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą, prevencinių programų įgyvendinimą
2. P. Vaitkevičius – praktinio mokymo vadovas, atsakingas  už saugios mokiniui mokymosi ir ugdymosi aplinkos kūrimo, palaikymo.
3. D. Vičienė - matematikos vyresnioji mokytoja, atsakinga už bendradarbiavimą su vidurinio ugdymo mokytojais vykdant numatytas prevencines programas.
4. L. Laureckis - šokių mokytojas metodininkas, atsakingas už bendradarbiavimą su profesijos mokytojais ir grupių vadovais vykdant numatytas prevencines programas.
5. R. Česnakienė – administratorė, atstovauja mokinių, gyvenančių bendrabutyje, interesus.